top of page

Ærespris i Analytisk kjemi

Prisen vil bli tildelt personer som har bidratt til å fremme analytisk kjemi i Norge. Den som tildeles prisen må ha hatt sitt hovedvirke i Norge. Prisen er på NOK 20.000,-. Med prisen følger en symbolsk gave og æresmedlemskap i FAK.


Statuttene for prisen ble vedtatt av styret i FAK 17.november 2004.

​​

Statutter

 1. Styret i FAK offentliggjør invitasjon til å stille forslag på kandidat til prisen en gang i året i tidsskriftet ”Kjemi” (se forøvrig punkt 4)

 2. Styremedlemmer i FAK og øvrige medlemmer i FAK kan foreslå kandidat til prisen. Forslaget må begrunnes.

 3. Prisen deles ut av styret i FAK etter vurdering av foreslåtte kandidater. Styret bør i størst mulig grad søke å vurdere kandidater av begge kjønn. Styret kan velge å ikke dele ut prisen. Avgjørelser i FAKs styre kan ikke overprøves eller påklages og begrunnes ikke. Avgjørelsen innrapporteres til styret i NKS.

 4. FAK er økonomisk ansvarlig for prisen. Tildeling av prisen vil alltid bli vurdert i forhold til faggruppens økonomi.

 5. Prisen er personlig og det skal stå fritt for mottaker hva beløpet skal benyttes til.

 6. Mottaker av prisen bør oppfylle minst ett av følgende kriterier:

  • Utført en svært betydningsfull innsats ved Universitets- eller Høgskoleutdanning av studenter innen analytisk kjemi

  • Utført en forskningsinnsats innen analytisk kjemi av meget høy internasjonal kvalitet

  • På annen måte promotert fagfeltet analytisk kjemi for et bredt publikum (for eksempel ved verv innen NKS)

   

 7. Prisen kan deles ut ved eget faglig arrangement eller ved et av de større arrangementene til FAK. Til arrangementet inviteres relevant presse.

 8. Prisvinner portretteres i tidsskriftet ”Kjemi”, samt i annen relevant presse.

 9. Statuttene kan endres av styret i FAK.

bottom of page